cd  "ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ" : ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

    
    ΜΑΪΟΣ  2021   

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
31            

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
"ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ" : ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 18:08

Πρέπει να εννοούμε μόνο το γεγραμμένο του λόγου του Θεού ,όπως λέγει και ο απ. Παύλος στον Τιμόθεο: "Εννόει όσα λέγω",όλα τα άλλα,τα δογματικά των ανθρώπων είναι ανάγκη να τα προσπερνάμε.

Ο απ. Παύλος μιλάει στου Κορίνθιους και τους ενθαρρύνει ... " Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επαινώ δε, αδελφοί, ότι εις πάντα με ενθυμείσθε, και κρατείτε τας παραδόσεις, καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός."(κεφ.11,1)

Με την λέξη κεφαλή αντιλαμβανόμαστε την ιεραρχία,την εξουσία, μεταφορικά συμβολίζει την έννοια του αρχηγού και του ηγέτη . Προτάσσεται η έννοια της υπακοής η οποία όμως έχει απόλυτη σύνδεση με την αγάπη,φαίνεται δε απο τα λόγια του Κυρίου: ”εάν Με αγαπάτε να τηρείτε τις εντολές Μου” Η έννοια στο θείο κείμενο είναι μεταξύ απόλυτα διακριτών προσώπων, δηλαδή η γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα της, ο άνδρας σε σχέση με τον Χριστό,ο Χριστός σε σχέση με τον Πατέρα Θεό. Έχει ιδιαίτερη σημασία το εδάφιο διότι αναφέρεται διαχρονικά και όταν ο Χριστός ήταν επι της γης και τώρα ενδοξασμένος στα δεξιά του Πατρός,του Παλαιού των Ημερών(Δαν.7:13) στον οποίον προσήλθε μετά την ανάληψή Του. Διαβάζουμε... "Είδον εν οράμασι νυκτός και ιδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ουρανού και έφθασεν έως του Παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού."

Στις πικρές ώρες στη Γεσθημανή ο Χριστός υπέταξε το δικό Του θέλημα στο θέλημα του Πατέρα {όχι όπως θέλω Εγώ αλλά όπως Εσύ θέλεις} ..."Και λέγει προς αυτούς· Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου· μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και προχωρήσας ολίγον, έπεσεν επί της γης και προσηύχετο να παρέλθη αν ήναι δυνατόν απ' αυτού η ώρα εκείνη, και έλεγεν· Αββά ο Πατήρ, πάντα είναι δυνατά εις σέ· απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχί όμως ό,τι θέλω Εγώ, αλλ' ό,τι Συ." Στον Λουκά αναφέρεται:"πλην ουχί το θέλημά Μου, αλλά το Σον ας γείνη".

Πάντοτε ο Κύριος έκαμε το θέλημα του Πατέρα και πάντοτε ζητούσε όχι την δόξα τη δική Του αλλά τη δόξα του Πατέρα. Ακόμα ήταν τόσο απόλυτος να δίνει την δόξα μόνο στον Πατέρα Θεό που αληθινά μένουμε εκστατικοί στο μεγαλείο της ταπείνωσής Του διαβάζοντας το περιστατικό... "έδραμέ τις και γονυπετήσας έμπροσθεν αυτού ηρώτα αυτόν· Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω διά να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον; Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Τι με λέγεις αγαθόν; Ουδείς αγαθός ειμή εις, ο Θεός."!

Δεν μπορούμε να υπονοούμε αλλά και να λέμε για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό λόγια που δεν είπε . Πάντοτε έδινε ξεχωριστή τιμή και απόλυτη αφιέρωση στον Πατέρα Θεό. Ήταν ξεκάθαρη η στάση και η πρακτική Του. Είχε απόλυτη συμφωνία πνεύματος με τον Θεό και γι αυτό έλεγε "Εγώ και ο Πατήρ είμαστε Έν" δηλαδή ενότητα πνεύματος όχι ταυτοπροσωπία. Ο ίδιος αναφέρει ότι “ο Πατήρ μείζων Μου εστί.” δηλαδή “έχουμε το ίδιο Πνεύμα αλλά είναι μεγαλύτερος απο Μένα”.


Δεν μπορούμε τον Μέγα ποιμένα των προβάτων,τον Μέγα Αρχιερέα μας να μην Τον διακρίνουμε απο τον Θεό Πατέρα. Δεν επιτρέπεται να λέμε ότι ο Χριστός δόξασε τον Εαυτό Του αν ταυτίζουμε τα δύο πρόσωπα σε ένα."Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασεν εαυτόν διά να γείνη αρχιερεύς, αλλ' ο λαλήσας προς αυτόν· Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερον σε εγέννησα· καθώς και αλλαχού λέγει· Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ."

Στην αρχιερατική προσευχή ο Κύριος προσεύχεται στον Πατέρα Θεό..."Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε· Πάτερ, ήλθεν η ώρα· δόξασον τον Υιόν σου, διά να σε δοξάση και ο Υιός σου....Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, το οποίον μοι έδωκας διά να κάμω·"

Προσέχουμε τα λόγια Του: δόξασον τον Υιόν σου, διά να σε δοξάση και ο Υιός Σου και παρακάτω λέγει “Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, το οποίον μοι έδωκας διά να κάμω· και τώρα δόξασόν με συ, Πάτερ, πλησίον σου με την δόξαν, την οποίαν είχον παρά σοι πριν γείνη ο κόσμος." Προτού έλθει εν σαρκί ο Χριστός ,Του είχε δωθεί απο τον Πατέρα δόξα πλησίον Του-αυτή ζητά πάλι ο Κύριος να Του δώσει ο Πατέρας Θεός.

Κορυφαίο δε εδάφιο που παρουσιάζει την ενότητα πνεύματος που καλούμεθα να έχουμε και μεις οι πιστεύοντες στον Θεό είναι πάλι στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας που παρακαλεί τον Πατέρα Θεό για τους μαθητές Του αποστόλους  αλλά και για μας που θα πιστεύσουμε στον λόγο τους..."υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, διά να ήναι και αυτοί ηγιασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών·διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας." Ιωάν.17:19-21

Το συγκεκριμένο απόσπασμα απο την προσευχή του Χριστού,είναι προδήλως κατανοητό και απολύτως σαφές ότι δεν ομιλεί περι ταυτοπροσωπίας αλλά περί ενότητας Πνεύματος Θεού!"...διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν"

φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 20 Δεκέμβριος 2015 23:33
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB