cd  ΄Ευρωστη Μονή Βουτατοπεδίου !
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

    
    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020    

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   1  2  3 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
΄Ευρωστη Μονή Βουτατοπεδίου !
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
altΠροσοχή εισέρχεσθε σε χρυσή ζώνη Βούτατουπεδίου! Αγιος Οφσόρ δεν υπάρχει, είναι σίγουρο;ούτε Ράσαντέλ . όμως είναι πραγματικά ευρηματικό το όνομα , πιθανόν να βγαίνει απο το ράσα-delete!
Η μονή   , είναι θεμελιωμένη σε αξίες ...και τι αξίες  δομημένες !
Μον-αστικά ακίνητα αξίας εκατομυρίων ευρώ.
Ευρω-στες Μονές με ειδίκευση στα χρυσ-άγια! Αθω-σαυρίζουσες, εσφιγμένες απο τους θησαυρούς, χρυσοβαλαντωμένες.
Τι τα ήθελαν τα ακίνητα; Δεν τους έφτανε η ...χρυσή ζώνης που την πάνε και την φέρνουν... και καλά να γενάνε οι στείρες;σταθερή αξία και  διεθνή ...τελευταία στον Πούτιν! Δεν τους έφτανε ούτε το μέρος απο το καλάμι... (αυτό πιθανόν δεν είναι χρυσό!) με το οποίο έδωσαν ξύδι ...και συνεχίζουν να δίνουν!, ούτε το τεμάχιο τιμίου ξύλου..ούτε αυτό είναι χρυσό.!, ούτε ακόμα το χρυσό  ποτήρι του αυτοκρ. Μανουήλ που κάνει το νερό φάρμακο, και πλήθος απο "θαυματουργές εικόνες".; Πλεονεξία χρυσού και ξύλου...
Έχω ακούσει ακόμη πως η μονή , διαθέτει και ελικοδρόμιο,όχι χρυσό.. για να μπορούν να προσγειώνονται τα ελικόπτερα των πλούσιων και διάσημων που την επισκέπτονται.
Τύφλα νάχει ο Soros βλέποντας το άγιο όρος!

Χρυσίο και αργύριο έχουν φορτώσει για τα καλά ...μπορούν να κάνουν και  πανωσηκώματα στις σκήτες!
 Εφραίμ ευφραίνου ... φάε ψυχή μου, έχεις πολλά .

"...και θέλω ειπεί προς την ψυχήν μου· Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά εναποτεταμιευμένα δι' έτη πολλά· αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός· Άφρον, ταύτην την νύκτα την ψυχήν σου απαιτούσιν από σού· όσα δε ητοίμασας, τίνος θέλουσιν είσθαι; Ούτω θέλει είσθαι όστις θησαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν" Λουκ. 12:19-21

 Λένε Άβατον,  ιερό το Άγιον Όρος, μη πλησιάσεις , μη  γιατί εμείς είμαστε άγιοι, αγιώτεροι απο σας που είσαστε στις πόλεις. Αγιώτατοι ,γειώτατοι ,λεμαργιώτατοι,ποιός μπορεί να μας πει;

" Μακράν απ' εμού, μη με εγγίσης, διότι είμαι αγιώτερός σου. Ούτοι είναι καπνός εις τους μυκτήράς μου, πυρ καιόμενον όλην την ημέραν.Ιδού, γεγραμμένον είναι ενώπιόν μου, δεν θέλω σιωπήσει αλλά θέλω ανταποδώσει, ναι, θέλω ανταποδώσει εις τους κόλπους αυτών, τας ανομίας σας και τας ανομίας των πατέρων σας ομού, λέγει Κύριος, οίτινες εθυμίασαν επί των ορέων και με εβλασφήμησαν επί των λόφων" Ησαίας 65:5-7

Ποιός άραγε είπε ότι οι υψηλοί τόποι είναι αρεστοί στον Θεό ; Δεν ξέρουν ,δεν διαβάζουν ,δεν νοούν .

"Και ανήγειραν εις εαυτούς αγάλματα και άλση επί πάντα υψηλόν λόφον και υποκάτω παντός δένδρου πρασίνου.
 Και εκεί εθυμίαζον επί πάντας τους υψηλούς τόπους, καθώς τα έθνη τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν αυτών· και έπραττον πονηρά πράγματα διά να παροργίζωσι τον Κύριον·και ελάτρευσαν τα είδωλα, περί των οποίων ο Κύριος είπε προς αυτούς, Δεν θέλετε κάμει το πράγμα τούτο." Β΄Βασιλέων 17:10-12


Τα ράσσα δεν κάνουν τον παπά, η ευσέβεια δεν έχει ταμπέλα.

Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι,προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι,
έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε.
B΄ Tιμ. 3:1-5

Είναι και Αφελείς πως να κρυφτείς πάνω στο βουνό :  καμιά σπηλιά  δεν υπάρχει να κάνουμε ότι κάνουμε;

" Και καθ' ον τρόπον ο Ιαννής και Ιαμβρής αντέστησαν εις τον Μωϋσήν, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθειαν, άνθρωποι διεφθαρμένοι τον νούν, αδόκιμοι εις την πίστιν. Αλλά δεν θέλουσι προκόψει πλειότερον, διότι η ανοησία αυτών θέλει γείνει κατάδηλος εις πάντας, καθώς και η εκείνων έγεινε." B΄ Tιμ. 3:8,9

Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσι πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν.Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς.
 B΄ Tιμ. 6:9-10


 Ήκουον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι, φιλάργυροι όντες, και περιεγέλων αυτόν. Και είπε προς αυτούς: Σεις είσθε οι δικαιόνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων, ο Θεός όμως γνωρίζει τας καρδίας σας, διότι εκείνο, το οποίον μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού.
Λουκ. 16:13-15

Με τα χρυσόβουλα βυζαντινών αυτοκρατόρων,  φιρμάνια Σλάβων φυλάρχων και χοτζέτια σουλτάνων, άρπαξαν απο τους απλούς ανθρώπους τη γη τους και στέρησαν απερίσκεπτα και ανίλεα τον φτωχό και τον ανήμπορο.

"Δεν θέλεις αδικήσει τον πλησίον σου ουδέ θέλεις αρπάσει, δεν θέλει διανυκτερεύσει ο μισθός του μισθωτού μετά σου έως πρωΐ " Λευιτικό 19:13


"Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία" Koλοσαείς 3:5

"Ο αχρείος δεν θέλει ονομάζεσθαι πλέον ελευθέριος, και ο φιλάργυρος δεν θέλει λέγεσθαι μεγαλοπρεπής. Διότι ο αχρείος θέλει λαλεί αχρεία, και η καρδία αυτού θέλει εργάζεσθαι ανομίαν, διά να εκτελή πονηρίαν και να προφέρη πλάνην εναντίον του Κυρίου, ώστε να στερή την ψυχήν του πεινώντος και να εμποδίζη την πόσιν εις τον διψώντα.Του δε φιλαργύρου τα όπλα είναι άδικα, αυτός βουλεύεται πονηρίας διά να αφανίση τον πτωχόν με λόγους ψευδείς, έτι και όταν ο ενδεής λαλή δίκαια." Ησαίας 32:6,7

Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τον φόβο του Θεού, την αλήθεια  και την αρετή που είναι απαραίτητα για να διοικήσουν ανθρώπους και να τους οδηγήσουν με το παράδειγμά τους  στην  ορθή και άξια διαπαιδαγώγιση. Λύκοι να οδηγήσουν το ποίμνιο

"πλην έκλεξον εκ παντός του λαού άνδρας αξίους, φοβουμένους τον Θεόν, άνδρας φιλαλήθεις, μισούντας την φιλαργυρίαν και κατάστησον αυτούς επ' αυτών χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντηκοντάρχους και δεκάρχους." Εξοδος 18:21

"Οι προφήται προφητεύουσι ψευδώς και οι ιερείς δεσπόζουσι διά μέσου αυτών, και ο λαός μου αγαπά ούτω και τι θέλετε κάμει εις το μετά ταύτα;" Ιερεμίας 5:31

"Διότι από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών πας τις εδόθη εις την πλεονεξίαν, και από προφήτου έως ιερέως πας τις πράττει ψεύδος." Ιερεμίας 6:13

"Κλέπτετε, φονεύετε και μοιχεύετε και ομνύετε ψευδώς και θυμιάζετε εις τον Βάαλ και περιπατείτε οπίσω άλλων θεών, τους οποίους δεν γνωρίζετε, έπειτα έρχεσθε και ίστασθε ενώπιόν μου εν τω οίκω τούτω, εφ' ον εκλήθη το όνομά μου, και λέγετε, Ηλευθερώθημεν, διά να κάμνητε πάντα ταύτα τα βδελύγματα; Σπήλαιον ληστών έγεινεν ενώπιόν σας ο οίκος ούτος, εφ' ον εκλήθη το όνομά μου; ιδού, αυτός εγώ είδον ταύτα, λέγει Κύριος" Ιερεμ. 7:9-11

Η Μονή Βατοπεδίου επιθυμούσε διακαώς  να γίνει Μεγίστη , αλλά δεν εγκρίθηκε αφού το προνόμιο αυτό το έχει το Μέγα Σπήλαιο.  Σπήλαιο μπορεί να έγεινε αλλά τι σπήλαιο;

Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ, και τας τραπέζας των αργυραμοιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πωλούντων τας περιστεράς,
 και λέγει προς αυτούς Είναι γεγραμμένον, Ο οίκός μου οίκος προσευχής θέλει ονομάζεσθαι, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Ματθ. 21:12-13

Απο τα έργα  και όχι απο τα λόγια, μπορείς να καταλάβεις  τους ανθρώπους.

"Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν.
 Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες.Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σύκα; ούτω παν δένδρον καλόν κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρόν δένδρον κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δένδρον καλόν να κάμνη καρπούς κακούς, ουδέ δένδρον σαπρόν να κάμνη καρπούς καλούς.Παν δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Άρα από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς.


Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.

 Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά;
 Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς, ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν.
 Ματθ. 7:14-23

Ουαί εις τους ποιμένας του Ισραήλ, οίτινες βόσκουσιν εαυτούς, οι ποιμένες δεν βόσκουσι τα ποίμνια; Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεσθε το μαλλίον, σφάζετε τα παχέα, δεν βόσκετε τα ποίμνια. Εζεκ. 34:2

Οι μοναχοί, ακτήμονες γαρ  δεν έχουν περιουσία, αλλά αυτό δεν εμποδίζει  το μοναστήρι να έχει εκατομμύρια ευρώ και αμύθητες εκτάσεις , ξέρετε για τα γεράματα , όπως ο καταδικασμένος μητροπολίτης Αττικής με τα εκατομμύρια για τα γηρατειά του. Μη γίνει και κανένας πόλεμος και δεν έχουν να φάνε.

Πάντως να αγιάσουν μ'αυτό τον τρόπο δεν το βλέπω ,  να λαμο-γιάσουν  όμως μπορούν 

Ορθοδοξία και πολιτική -το ένα χέρι νίβει τ'άλλο και τα δύο πνίγουν το πρόσωπό μας! Σεμνά και ταπεινά , αδιαφανή και αθόρυβα κάνουν το αλισβερίσι. Kοινοί γήινοι στόχοι εξουσίας, κοινές φιλοδοξίες πλούτου, κοινό κατάντημα .
 Χώμα είσαι, χώμα θέλεις , χώμα  θα πάρεις.

"Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν." Ματθ 23:14

Ο δε Πέτρος είπεν" Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω" αλλ' ό,τι έχω, τούτο σοι δίδω: εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθητι και περιπάτει
." Πράξεις 3:6

Οι απόστολοι δεν είχαν ούτε αργύριο , ούτε χρυσίο αλλά είχαν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριό τους .
Ο καθένας ότι έχει τούτο και δίνει ,(ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος που λένε και οι αρχαίοι) ,
Δεν γίνεται δυό κυρίους να λατρεύεις ,Θεό και Μαμωνά , τον έναν θα διαλέξεις και τον άλλο θα καταφρονήσεις. 

"Ουδείς δούλος δύναται να δουλεύη δύο κυρίους διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον ένα θέλει προσκολληθή και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλεύητε Θεόν και μαμωνά." Λουκ.16:13

 " O Πέτρος είπε προς αυτόν: το αργύριόν σου ας ήναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται διά χρημάτων."
Πράξεις 8:20

Διότι οι τοιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτών κοιλίαν, και διά λόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων. Ρωμαίους 16:18

"των οποίων το τέλος είναι απώλεια, των οποίων ο Θεός είναι η κοιλία, και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχύνη αυτών, οίτινες φρονούσι τα επίγεια."
Φιλιπ. 3:19

Πάντως με ένα Χρυσάγιο μπορούν να αναπληρώσουν κάποιες χαμένες εισπράξεις

" Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησίν μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι του ποιμνίου·" Πράξεις Αποστόλων 20: 28-29


"και θέλουσι λάβει τον μισθόν της αδικίας αυτών· στοχάζονται ηδονήν την καθημερινήν τρυφήν, είναι σπίλοι και μώμοι, εντρυφώσιν εν ταις απάταις αυτών, συμποσιάζουσι με σας, έχουσιν οφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παυομένους από της αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίκτους, έχουσι την καρδίαν γεγυμνασμένην εις πλεονεξίας, είναι τέκνα κατάρας·
 αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και ηκολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ υιού του Βοσόρ, όστις ηγάπησε τον μισθόν της αδικίας,"  B΄Πέτρου 2: 13-15

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι  ηθικά σκάνδαλα  συχνά-πυκνά αναδύονται σε βάρος των  λεγομένων αγίων. Είναι οι ίδιοι που πρωτοστατούν στις λατρείες των εικόνων, στις περιοδείες λειψάνων, στις προσκυνήσεις ζωνών , καλάμων και μεθόδευση δολιοτήτων δήθεν θαυματουργών και όπως περιγράφεται παρακάτω στο λόγο του Απ.Παύλου:

Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν ουδέ ευχαρίστησαν, αλλ' εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία· λέγοντες ότι είναι σοφοί εμωράνθησαν,και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών.

Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας· διότι και αι γυναίκες αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν· ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες την φυσικήν χρήσιν της γυναικός, εξεκαύθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών.

Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα, πλήρεις όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας· ψιθυρισταί, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβρισταί, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρεταί κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάται συνθηκών, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, ανελεήμονες· οίτινες ενώ γνωρίζουσι την δικαιοσύνην του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τοιαύτα είναι άξιοι θανάτου, ουχί μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας." Ρωμ. 1:21-32Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός.ΑΠΟΚ. 3:17


ΜΑΡΑΝΑΘΑ
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 03 Μάρτιος 2015 01:03
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB