Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pinged2/webapps/maranathagr/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
 ΝΙΚΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

    
    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2019      

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
        2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  30   

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΝΙΚΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   

Νικώντας το φόβο του θανάτου

 

Σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο ο τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι όχι απλά «νικώντας» αλλά «υπερνικώντας».Το όλο σκεπτικό και τα επιχειρήματά του στην προς Ρωμαίους επιστολή του:

« Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού;  Θλίψις, η στενοχωρία ή διωγμός, ή πείνα,  η γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα;

(Καθώς είναι  γεγραμμένον, « Ότι ενεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν  ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής» Ψαλμός μδ΄22 ).

Αλλ’ εις πάντα  ταύτα υπερνικώμεν δια του αγαπήσαντος ημάς.

"Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε άλλη τις κτίσις, θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών."  Ρωμαίους η΄35-39.

Ναι. ο απόστολος τονίζει ότι οι πιστοί με τη δύναμη του Χριστού, δηλαδή με την αγάπη Του, υπερνικούν τα πάντα!

Αυτά τονίζει και στους Κορινθίους όταν γράφει για την ανάσταση: «…Διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθεί άφθαρτοι …Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τοτε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος, « Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη.» « Που, θάνατε, το κέντρον σου; που, άδη, η νίκη σου;»

Το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία  και η δύναμις της αμαρτιας ο νόμος. Αλλά χάρις εις τον Θεόν, όστις δίδει εις ημάς  την νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.» Α΄ Κορινθίους ιε΄ 52-57.

 

Ενδιαφέρον έχει το πως και πότε άρχισε ο φόβος του θανάτου:

« Εκάλεσε  δε  Κύριος  ο Θεός  τον Αδάμ, και είπε προς αυτόν, Που είσαι; Ο δε είπε, Την φωνήν σου ήκουσα εν τω παραδείσω, και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός  και εκρυφθην…» Γένεση γ΄9,10.

Γιατί φοβήθηκε; Διότι παράβηκε την εντολή και αμάρτησε: «Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ, λέγων, Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει εξ αυτού  διότι καθ’ ην ημέραν φάγης εξ αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει.» Γένεση β΄16,17

 

Ο απ. Παύλος γράφει για τη ζωή του: «…΄Οτι καθ’ υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπέρ δύναμιν, ώστε απηλπίσθημεν και του ζην. Αλλ’ ημείς αυτοί  εν εαυτοίς ελάβομεν την απόφασιν του θανάτου, δια να μη έχομεν πεποίθησιν εις εαυτούς αλλ’ εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς …» Β΄ Κορινθίους α΄ 8, 9. 

 

Για τη μεγάλη δύναμη της αγάπης του Χριστού, που αναφέρθηκε, γράφει ο απ. Ιωάννης: « Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον  διότι ο φοβούμενος έχει κόλασιν  και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη.» Α΄Ιωάννου δ΄18

 Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιώβ βοά: « Και αν με θανατόνη, εγώ θέλω ελπίζει εις αυτόν…. Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γης …» Ιώβ ιγ΄15, ιθ΄25.

Και ο Δαβίδ ψάλλει: « Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν.» Ψαλμός κγ΄ 4,6.

Οι προφήτες γράφουν: «  Θέλει καταπίει τον θάνατον εν νίκη  και  ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων…» Ησαίας κε΄8.

« Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς  εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Που είναι θάνατε, ο όλεθρός σου; που, άδη η φθορά σου;» Ωσηέ ιγ΄14

 Και τελικά η Αποκάλυψη«…Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον  ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον  διότι τα πρώτα παρήλθον...» Κεφάλαια κ΄14, κα΄4.

Συμπέρασμα « Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος , το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού.» Ρωμαίους ς΄23.

Τηλέμαχος Χυτήρης

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2013 23:39
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB